کارمندان

تعداد بازدید:۳۹۹۲

خانم زهره شاحسینی

مسئول دفتر دانشکده مهندسی عمران

شماره تماس: 08636241258

ایمیل:  geomatictaut@yahoo.com

 

آقای بیاتی نیا

مسئول آزمایشگاههای عمران

شماره تماس:08636241307