زمینه تحقیقاتی اساتید دانشکده

زمینه تحقیقاتی اساتید دانشکده به ترتیب حروف الفبا:

دکتر محمدرضا برومند : شبیه سازی عددی جریان و رسوب، مهندسی رودخانه، مدلسازی هیدرولوژیکی، سازه های هیدرولیکی، مدل سازی آبهای زیرزمینی، GIS

دکتر آریا اللهیار خسروشاهی: پلاستیسیته، مکانیک شکست سازه های فولادی، سازه های دریایی، مهندسی زلزله

دکتر محمدقاسم سحاب: تشخیص خرابی در سازه ها، بهینه سازی طرح سازه های بتن مسلح، الگوریتم های ژنتیکی، مقاوم سازی ساختمان ها

مهندس محمودرضا شاهوردی: تصفیه آب، تصفیه فاضلاب شهری، تصفیه پساب صنعتی، محیط زیست معدنی، فناوری نانو در محیط زیست

دکتر حمیدرضا صبا: مکانیک خاک و پی، تحلیل های دینامیکی سازه های خاکی، اندرکنش خاک و آب و سازه

دکتر ناصر عرفاتی: آزمایشات خاک و سنگ، مکانیک خاک و مهندسی پی، دینامیک خاک، بهسازی خاک، تونل سازی و مهندسی تونل

دکتر محمدحسین قطبی: مهندسی سازه، مدیریت ساخت

دکتر افشین مصلحی تبار: تحلیل لرزه ای سازه ها، بهسازی لرزه ای، کنترل ارتعاشات

دکتر وحید مقصودی: مواد بتن و تعمیر بتن، پایین آوردن عیار سیمان ضمن حفظ مقاومت