صفحات شخصی اساتید دانشکده

صفحات شخصی اساتید دانشکده مهندسی عمران از طریق پیوندهای ذیل قابل دسترسی می باشد (به ترتیب حروف الفبا)

 

دکتر محمدرضا برومند

 

دکتر آریا اللهیار خسروشاهی

 

دکتر محمدقاسم سحاب

 

مهندس محمودرضا شاهوردی

 

دکتر حمیدرضا صبا

 

دکتر ناصر عرفاتی

 

دکتر محمدحسین قطبی

 

دکتر افشین مصلحی تبار

 

دکتر وحید مقصودی