صفحات شخصی اساتید دانشکده

تعداد بازدید:۳۸۸۲

صفحات شخصی اساتید دانشکده مهندسی عمران از طریق پیوندهای ذیل قابل دسترسی می باشد (به ترتیب حروف الفبا)

 

دکتر محمدرضا برومند

 

دکتر آریا اللهیار خسروشاهی

 

دکتر الهام رجبی 

 

دکتر محمدقاسم سحاب

 

مهندس محمودرضا شاهوردی

 

دکتر حمیدرضا صبا

 

دکتر ناصر عرفاتی

 

دکتر عطیه فراهانی

 

دکتر افشین مصلحی تبار