اردوی کارورزی نقشه برداری تابستان 93
اردوی کارورزی نقشه برداری تابستان 93
اردوی کارورزی نقشه برداری تابستان 93
اردوی کارورزی تابستان 94

            اطاعیه مهم اردوی کارورزی

  دانشجویان نقشه برداری که واحد اردوی کارورزی را اخذ نموده اند  میباید  هزینه اردو را به شماره حساب  2172015250005 بنام تمرکز وجوه درآمدهای اختصاصی دانشگاه تفرش نزد بانک ملی ایران شعبه تفرش کد 2745واریز نمایند و فیش واریزی خود را به شماره 08636241258 فکس نموده و یا به آدرس geomatictaut@yahoo.com ایمیل نمایید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.              طراحی از : ACA Co.