سرفصل دروس رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد گرایش ژئوتکنیک

۰۷ مهر ۱۳۹۸ | ۱۹:۰۲ کد : ۴۷۶۳ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۰۰۸

 

ردیف

نوع درس

تعداد واحد

1

اصلی

12 واحد

2

اختیاری

12 واحد

3

سمینار و روش تحقیق

2 واحد

4

پایان نامه یا رساله

6 واحد

جمع

32 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس اصلی (12 واحد)

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

همنیاز

تئوری

عملی

33644

دینامیک خاک

3

48

 

 

 

33657

مهندسی پی پیشرفته

3

48

 

 

 

33656

مکانیک خاک پیشرفته

3

48

 

 

 

33659

روش اجزاء محدود

3

48

 

 

 

33645

مکانیک محیط پیوسته

3

48

 

 

 

33655

ریاضیات عالی مهندسی

3

48

 

 

 

 

دروس اختیاری (12 واحد)

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

همنیاز

تئوری

عملی

33683

بهسازی خاک

3

48

 

 

 

 

زمینشناسی مهندسی پیشرفته

2

32

 

 

 

33666

سدهای خاکی

3

48

 

 

 

33668

ژئوتکنیک دریایی

3

48

 

 

 

 

تحقیقات صحرایی

3

48

 

 

 

 

خاک مسلح

3

48

 

 

 

 

ژئوتکنیک لرزهای

3

48

 

 

 

33658

اندرکنش خاک و سازه

3

48

 

 

 

 

لرزهشناسی و  مهندسی زلزله

3

48

 

 

 

دروس اختیاری (12 واحد)

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

همنیاز

تئوری

عملی

 

اکتشافات ژئوفیزیک

2

32

 

 

 

 

آزمایشگاه دینامیک خاک

2

32

 

 

 

 

تئوری انفجار و طراحی سازهها در برابر آن

3

48

 

 

 

 

ژئوتکنیک زیست محیطی

3

48

 

 

 

 

مهار زباله و فنآوری بازیابی

2

32

 

 

 

 

طراحی مدفن زباله

2

32

 

 

 

33647

مکانیک سنگ

2

32

 

 

 

33675

طراحی و اجزاء تونل و فضاهای زیرزمینی

2

32

 

 

 

 

مکانیک سنگ پیشرفته

2

32

 

 

 

 

آزمایشگاه مکانیک سنگ

1

16

 

 

 

 

اجزاء محدود پیشرفته (غیرخطی)

3

48

 

 

 

 

روش اجز مرزی

3

48

 

 

 

 

روش اجزاء مجزاء

2

32

 

 

 

 

محاسبات نرم

3

48

 

 

 

33655

ریاضیات عالی مهندسی

3

48

 

 

 

 

پردازش سیگنال

3

48

 

 

 

 

مدلسازی رفتار خاک

3

48

 

 

 

 

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک

3

48

 

 

 

 

کاربرد آمار و احتمالات در مهندسی ژئوتکنیک

2

32

 

 

 

 

مکانیک شکست

3

48

 

 

 

33645

مکانیک محیط پیوسته

3

48

 

 

 

 

رفتار خاکهای غیراشباع

3

48

 

 

 

33661

آزمایشگاه خاک پیشرفته

1

16

 

 

 

 

پیهای خاص

2

32

 

 

 

 

مهندسی شمع در سازههای دریایی

3

48

 

 

 

 

مکانیک محیطهای متخلخل

3

48

 

 

 

 

مبانی مدلسازی فیزیکی

2

32

 

 

 

 

روشهای حدی در مکانیک خاک

3

48

 

 

 

 

 


( ۱۱۱ )