سرفصل رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد گرایش سازه

۰۷ مهر ۱۳۹۸ | ۱۸:۲۹ کد : ۴۷۶۲ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۶۰۷

 

ردیف

نوع درس

تعداد واحد

1

اصلی

12 واحد

2

اختیاری

12 واحد

3

سمینار و روش تحقیق

2 واحد

4

پایان نامه یا رساله

6 واحد

جمع

32 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس اصلی (12 واحد)

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

همنیاز

تئوری

عملی

31601

ریاضیات عالی مهندسی

3

48

 

 

 

31602

دینامیک سازهها

3

48

 

 

 

31604

روش اجزاء محدود

3

48

 

 

 

31647

تئوری الاستیسیته

3

48

 

 

 

31648

تحلیل غیرارتجاعی سازهها

3

48

 

 

 

 

دروس اختیاری (12 واحد)

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

همنیاز

تئوری

عملی

31607

سازههای بتن آرمه پیشرفته

3

48

 

 

 

 

سازههای فولادی پیشرفته

3

48

 

 

 

 

طراحی پل

3

48

 

 

 

31611

بتن پیشتنیده

3

48

 

 

 

 

طراحی ساختمانهای صنعتی

3

48

 

 

 

31605

پایداری سازهها

3

48

 

 

 

 

سازههای بلند

3

48

 

 

 

 

تئوری انفجار و طراحی سازه

3

48

 

 

 

 

دینامیک سازههای پیشرفته

3

48

 

 

 

 

آزمایشگاه و تحلیل تجربی سازه

2

32

 

 

 

 

دروس اختیاری (12 واحد)

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

همنیاز

تئوری

عملی

31648

تحلیل غیرارتجاعی سازهها

3

48

 

 

 

 

طراحی لرزهای سازهها

3

48

 

 

 

 

بهسازی لرزهای سازههای موجود

3

48

 

 

 

31613

اثر زلزله بر سازههای ویژه

3

48

 

 

 

31627

اندرکنش خاک و سازه

3

48

 

 

 

 

کنترل سازهها

3

48

 

 

 

31652

پایش سلامت سازه

2

48

 

 

 

 

طراحی سازهها براساس عملکرد

3

48

 

 

 

 

روش تخریب ساختمان

2

48

 

 

 

33681

تکنولوژی عالی بتن

3

48

 

 

 

 

تئوری ورق و پوسته

3

48

 

 

 

 

مکانیک محیط پیوسته

3

48

 

 

 

 

مکانیک مواد مرکب

3

48

 

 

 

31621

تئوری پلاستیسیته

3

48

 

 

 

 

مکانیک شکست

3

48

 

 

 

 

طراحی غشاء و  پوسته

3

48

 

 

 

31601

ریاضیات عالی مهندسی

3

48

 

 

 

 

اجزاء محدود پیشرفته (غیرخطی)

3

48

 

 

 

 

روش اجراء مرزی

2

48

 

 

 

31615

بهینهسازی

3

48

 

 

 

 

قابلیت اعتماد سازه

2

32

 

 

 

 

ارتعاشات تصادفی

3

48

 

 

 

 

محاسبات نرم

3

48

 

 

 

 

 

 

 


( ۲۴ )